Liber E vel Exercitiorum
sub figura IXA:.A:. Publikace třídy B
Zveřejněno řádem:


D.D.S. 7°=4° Premonstrator
O.S.V. 6°=5° Imperator
N.S.F. 5°=6° Cancellarius


I -
II - Physical clairvoyance
III - Asana - Posture
IV - Pranayama - Regularisation of the Breathing
V - Dharana - Control of Thought
VI - Physical limitations
VII - A Course of Reading

I.

1. Je naprosto nezbytné, aby všechny operace byly přesně zaznamenány během, nebo ihned po, jejich vykonání.
2. Je vysoce důležité zaznamenávat fyzický a mentální stav experimentátora, či experimentátorů.
3. Musí být zaznamenáno místo a čas všech operací; také počasí, a hlavně všechny vlivy, které mohou mít jakýkoliv vliv na operaci, jak pomocné prvky a příčiny výsledku, tak i tlumivé vlivy a příčiny chyb.
4. A.A. nehodlá brát v potaz žádné magické operace (cvičení, praxi), které nebyly správným způsobem zaznamenány.
5. Není pro nás nezbytné v tomto oddílu udávat zcela definitivní závěr našeho bádání; dokonce ani moci být pochopeno těmi, kteří se stávají zběhlými v těchto základních oborech.
6. Operatér je podněcován k užívání vlastní inteligence a ne spoléhání se na nějakou jinou osobu či osoby, jakkoliv slavné, dokonce ani mezi námi.
7. Zápis by měl být rozumě uspořádán tak, aby jiní mohli těžit z této studie.
8. Book John St John vydána v prvním čísle EQUINOXu je příkladem tohoto druhu zápisu velmi pokročilým studentem. Není to tak prosté zapsat, jak bychom si přáli, ale postup ukáže.
9. Více vědecký záznam je lepším. Přesto by měli být zapsány pocity, stejně tak i některé z okolností. Než uděláme zápis pečlivě a přesně, tak cvičným záznamem se můžeme přiblížit původní myšlence víc a víc.II.
Fyzická jasnozřivost

1. Vezmi balíček (78) Tarotových karet. Zamíchej; sejmi. Vytáhni jednu kartu. Aniž by jsi se na ni podíval, ji zkus určit. Zapiš svůj odhad a správné jméno karty. Opakuj postup a zapisuj do tabulky výsledky.
2. Tento pokus je snadnější s autentickým starým balíček Tarotových karet, pokud možno balíček užívaný k divinaci někým, kdo opravdu rozumí věci.
3. Pamatuj, správné určení karty se očekává jednou ze 78 pokusů. Také buď pečlivý při vyhýbání se jakékoliv možnosti poznání karty běžným cítěním hmatem, zrakem, či dokonce čichem. Jeden muž měl tak citlivé konečky prstů, že mohl cítit tvar a pozici vzoru, a tak mohl určit kartu správně.
4. Je lepší zprvu zkoušet snazší formu pokusu, hádat pouze barvy.
5. Uvědom si, že provedením 78 pokusů by jsi měl projít 22 trumfů a 14 karet od každé barva; pak tedy, bez jakékoli jasnovidnosti, se dvakrát ze sedmi pokusů strefíš, budeš-li každou kartu pokládat za trumf.
6. Uvědom si, že některé karty se shodují. Tedy nemusí být velkou chybou nazývat Pětkou mečů("The Lord of Defeat"), místo toho desítkou mečů ("The Lord of Ruin"). Ale určit Lord of Love(dvojku pohárů) jako the Lord of Strife (pětka holí) naznačuje, že jste nic netrefili správně. Podobně karta pod vlivem Marta může být sloučena s kartou s číslem 5, či karta Blíženců s "Milenci".
7. Tyto shodnosti musí být pečlivě studovány podle četných tabulek v Liber777.
8. Jak budeš postupovat dál, zjistíš, že jsi schopen rozlišit barvu ve třech případech ze čtyř, a že se objevuje velmi málo chyb v jejich neshodnosti, i když v 78 případech jsi schopen se trefit patnáctkrát až dvacetkrát.
9. Až začneš dosahovat tohoto stupně, měl by jsi být připuštěn ke zkoušce; a v případě projití budou ti dána více komplexní a těžší cvičení.III
ASANA - pozice těla

1. Musíš se naučit sedět naprosto klidně se všemi svaly strnulými po dlouhou dobu.
2. Nesmíš nosit žádný oděv, který překáží pozici těla v některých z těchto experimentů.
3. První pozice:(The God). Sedni si na židli; hlavu vzpřímenou, záda rovně, kolena u sebe, dlaně na kolenou oči zavřené.
4. Druhá pozice:(The dragon). Klekni si; Hýždě na patách, špičky nohou otočeny dozadu, hlava a záda vzpřímeny, ruce na stehnech.
5. Třetí pozice:(The Ibis). Stůj, drž levý kotník pravou rukou, (a případně cvič pravý kotník levou rukou) volný ukazovák na rtech.
6. Čtvrtá pozice:(The Thunderbolt). Sedni si; levou patou tlač na konečník, pravá noha balancuje na špičce, pata zakrývá falus; paže jsou propnuty přes kolena; záda a hlava jsou vzpřímeny.
7. Zatímco budeš procvičovat tyto pozice, přihodí se ti různé věci; musí být pečlivě rozebrány a popsány.
8. Zapisuj průběh zkoušení; ukrutnost bolesti(pokud se nějaká dostaví) doprovázející cvičení, stupeň dosažené ztuhlosti, a další případné věci.
9. Až dosáhneš tohoto bodu tak, že během hodiny z po okraj naplněné misky vodou, kterou budeš mít na hlavě, neukápne ani kapka, a až nebudeš již dále vnímat nejjemnější otřes v kterémkoliv svalu; až, zkrátka, to budeš zvládat snadno a klidně, budeš připuštěn ke zkoušce; a když uspěješ, budou ti dána instrukce o cvičení větší komplexnosti a náročnosti.

The Ibis

THE IBIS

The God

THE GOD

The Thunderbolt

THE THUNDERBOLT

The Dragon

THE DRAGON

V pozici Ibis je hlava zakloněna velmi lehce dozadu; v pozici Thunderbolt může být ku prospěchu pravá noha lehce výš a pravé koleno níže.IV
Pranayama - Koordinace dýchání

1. V klidu, v jedné z tvých pozic, uzavři palcem pravé ruky pravou nosní dírku, a zatímco tvé hodinky odměří 20 vteřin, vydechuj úplně volně levou nosní dírkou. Nadechuj se stejnou nosní dírkou po dobu 10 vteřin. Vyměň ruce a zopakuj s druhou dírkou. Takto se pokračuje jednu hodinu.
2. Když je pro tebe zcela snadné toto, zvyš doby na 30 a 15 vteřin.
3. Když je pro tebe zcela snadné toto, ale ne dřív, vydechuj 15 vteřin, vdechuj 15 vteřin a zadrž dech na 15 vteřin.
4. Když zvládneš toto s naprostým klidem a pohodlím po dobu jedné hodiny, procvičuj výdech za 40 vteřin a nádech za 20 vteřin.
5. Bylo-li toho dosaženo, procvičuj vydechování za 20, vdechování za 10 a zadržení dechu na 30 vteřin.
6. Když se toto stalo pro tebe zcela snadným, můžeš být připuštěn ke zkouškám, a když jimi projdeš, budeš instruován o komplexnějších a náročnějších cvičeních.
7. Zjistíš, že přítomnost jídla v žaludku, dokonce i malé množství, učiní cvičení velmi náročná.
8. Buď velmi opatrný, abys nikdy nepřecenil své síly; a zvláště dej pozor, aby ti nedošel dech tak, že bys zadýchán musel začít vdechovat rychle a kodrcavě.
9. Později zkus hluboké, plné a pravidelné dýchání.
10. Během těchto praktik se budou velmi pravděpodobně dostavovat podivuhodné fenomény. Ty musí být pečlivě zhodnoceny a zapsány.V
Dharana - Kontrola myšlenek

1. Zaměř své soustředění na jednotlivý jednoduchý objekt, který imaginujeme. Pátá Tatwa je vhodná pro tento záměr; jsou to: černý ovál; modrý disk; stříbrný půlměsíc; žlutý čtverec; červený trojúhelník.
2. Přejdi ke kombinaci jednoduchých objektů; e.g. černý ovál s žlutým čtvercem, a tak dále.
3. Přejdi k jednoduchému pohybování objektů, jako kývání kyvadla, rotace kola, etc. Vyvaruj se živých objektů.
4. Přejdi ke kombinaci hýbajících se objektů, e.g. stoupání a klesání pístu během kývání kyvadla. Vztah mezi oběma pohyby v různých pokusech by měl být rozdílný. Nebo dokonce princip setrvačníku, odstředivosti a regulátoru.
5. Během těchto cvičení musí být mysl naprosto omezena jen na určené objekty; žádné další myšlence nesmí být povoleno se vetřít do vědomí. Hybné systémy musí být pravidelné a harmonické.
6. Pečlivě zaznamenej průběh experimentu, počet a charakter vetřelých myšlenek, tendenci objektů se odlišovat od vytyčeného směru a jakékoliv další fenomény, které se mohou objevit. Vyhni se přecenění; je to velmi podstatné.
7. Přejdi k imaginaci živých objektů; jako člověka, pokud možno někoho známého a tebou váženého.
8. V intervalech těchto cvičení můžeš zkusit imaginovat objekty i jinými smysly a koncentrovat se na ně. Například zkus imaginovat chuť čokolády, vůni růže, dotek sametu, zvuk vodopádu, nebo tikání hodinek.
9. Nakonec se snaž odstranit všechny věci ze svého vědomí a zabránit všem myšlenkám vniknout do tvé mysli. Až budeš cítit, že jsi dosáhl nějakého úspěchu v těchto praktikách, přistup ke zkoušce a pokud uspěješ budou ti předepsána komplexnější a náročnější cvičení.VI
Fyzické limity

1. Je záhodno, aby jsi objevil své vlastní fyzické limity.
2. Pro tento účel zjisti, kolik hodin před svým operováním vydržíš bez jídla a pití, které je praktikování skutečnou překážkou.
3. Zjisti kolik alkoholu můžeš požít a jaká forma opilosti ti může ublížit.
4. Zjisti jak velký kus můžeš ujít bez zastavení; rovněž tak s tancem, plaváním, běháním, etc.
5. Zjisti kolik hodin vydržíš bez spánku.
6. Vyzkoušej jakou máš výdrž v gymnastických cvicích, club swinging. a tak.
7. Zjisti jak dlouho dokážeš vydržet být zticha.
8. Bádej o dalších svých možnostech a schopnostech, které můžeš v sobě nalézt.
9. Všechny tyto věci musí být pečlivě a svědomitě zapsány; bude se od tebe vyžadovat shodnost tvých sil a záznamů.VII
Okruh četby

1. Smysl většiny předchozích cvičení, ti nebude nejdříve jasný; ale přinejmenším(kdo by to popíral?) tě cvičili v odhadu, pečlivosti, introspekci a mnoha z dalších kvalit, které jsou hodnotné pro běžné záliby všech; a tak v žádném případě tvůj čas nebude promarněn.
2. Taktéž můžeš získat jistý vhled do povahy Velkého díla, které leží nad těmito elementárními drobnostmi, leč bychom se měli zmínit, že inteligentní lidé mohou získat víc než jen pojem o vlastním charakteru věci z následujících knih, které je třeba brát stejně vážně, a o získaných poznatcích studia Přírody, o které, ač ne nezbytně, se můžou spolehlivě opřít.
The Yi King (S.B.E. Series, Oxford University Press.)
The Tao Teh King (S.B.E. Series.)
Tannhauser, by A. Crowley.
The Upanishads.
The Bhagavad-Gita.
The Voice of the Silence.
Raja Yoga, by Swami Vivekananda.
The Shiva Sanhita.
The Aphorisms of Patanjali.
The Sword of Song.
The Book of the Dead.
Rituel et Dogme de la Haute Magie.
The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage.
The Goetia.
The Hathayoga Pradipika.
The Spiritual Guide of Molinos.
Erdmann's History of Philosophy.
The Star in the West (Captain Fuller).
The Dhammapada (S.B.E. Series, Oxford University Press).
The Questions of King Milinda (S.B.E. Series).
777 vel Prolegomena, etc..
Varieties of Religious Experience (James).
Kabbala Denudata.
Konx Om Pax.

3. Pečlivé studium těchto knih dá možnost žákovi mluvit jazykem svého mistra a napomoci komunikaci s ním.
4. Žák by se měl snažit objevit základní shodnost v těchto velmi rozdílných prací; k dosažení toho cíle je nejlepší vedle sebe studovat nejextrémnější odchylky, které tato díla obsahují.
5. Aspirant může kdykoliv, když si to bude přát, zažádat o zkoušky v oboru čtení.
6. Během tohoto celku základních studií a cviků bude moudré vyhledat osobu, mistra, která jediná bude oprávněna ho opravovat a radit mu. Také by neměl být zastrašen obtížemi vycházejícími z hledání takové osoby.
7. Dále mu připomeňme, že nesmí se spoléhat, ani věřit onomu mistrovi. Musí spoléhat jedině sám na sebe a nevěřit v nic, co leží mimo jeho vlastní znalosti a zkušenosti.
8. Tak jako na začátku, tak i na konci, klademe zde důraz na zásadní důležitost poznámek, jakožto jediné možnosti, jak nalézti chybu často vzniknuvší rozdílnými kvalitami experimentátora.
9. Tedy práci řádně dokonejme; ano, řádně to dokonejme. (Pokud by měl nastat jakýkoliv důležitý či pozruhodný jev, nebo pokud se ukáže nějaký obrovský problém, A .: .A .: . by měli být ihned informováni o stavu věcí.